Registered Names
KARACA02
02
Karaca02
TROL
155
112
SİYAH
Siyah
Fakir
FAKİR
BABA
,
.
Two
karaca02
VS
Adıyamanlı
icreat

Number of wins 11
FFA-24 27
FFA-18 464.665
FFA-14 639.072
FFA-20 199.964
FFA-18 496.146
FFA-20 353.556
FFA-14 423.684
FFA-6 194.764
FFA-14 165.106
FFA-18 173.971
FFA-7 403.346